Avaimia ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen (Terveen Iän Avaimet) 2011-2013

Tiivistelmä

Kun ikääntyvän väestön määrä Suomessa lisääntyy ja palvelutarpeet haastavat kuntien palvelujärjestelmät, kasvavat kansalaisjärjestöjen ja ikäihmisten itsensä vastuu terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä. 

Terveen iän avaimet 2011–2013 -projektissa vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevien ammattihenkilöiden ja vertaisohjaajien osaamista terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä tuottamalla kaksi eri pituista koulutuskokonaisuutta. Järjestötyöntekijöiden ja vertaisohjaajien lisäksi projektin toiminta kohdistui järjestöjen palveluita käyttäviin iäkkäisiin asiakkaisiin. Tavoitteena oli lisätä koulutukseen osallistuneiden henkilöiden tietoja ja taitoja ohjata, neuvoa ja motivoida ikäihmisiä käyttämään edellytyksiään, mahdollisuuksiaan ja voimavarojaan oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. 

Useiden eri asiantuntijajärjestöjen yhdessä toteuttamaa koulutuskokonaisuutta ikäihmisten terveyden edistämisessä ei ollut aikaisemmin tarjolla. Monialaista yhteistyötä tehtiin Eläkeliiton, Ikäinstituutin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sininauhaliiton, Helsingin Sydänpiirin, Hengitysliiton, Helsingin Alzheimer-yhdistyksen, Suomen Mielenterveysseuran ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys. 

Sisällöllisinä painotuksina projektissa olivat terveyttä uhkaavien riskitekijöiden varhainen havaitseminen ja niihin vaikuttaminen. Koulutuksessa paneuduttiin sydänterveelliseen ravitsemukseen, hengitysterveyteen, kaatumistapaturmien ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn, terveysliikunnan mahdollisuuksiin, mielenterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ehkäisyyn sekä omien voimavarojen ja laaja-alaisen toimintakyvyn tukemiseen ja vahvistamiseen. Teoreettisen opiskelun ja ryhmätyömenetelmien lisäksi koulutus sisälsi käytännön harjoittelua ja tutustumiskäyntejä. 

Projektissa hyödynnettiin sekä uusia että jo aikaisemmin hyviksi havaittuja käytäntöjä ja oppimismenetelmiä. Opetuksessa käytetyt koulutus- ja tiedotusaineistot olivat aikaisempaan näyttöön perustuvia ja tuotettu kouluttajaorganisaatioiden omissa kehittämis- tai tutkimushankkeissa. 

Terveen iän avaimet -koulutuskokonaisuus on helposti sovellettavissa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä kuntien palveluksessa olevien työntekijöiden ja vapaaehtoistyötä tekevien täydennyskoulutuksessa. Projektissa tuotetut materiaalit ovat vapaasti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytettävissä.

Projektin loppuraportti, koulutusmateriaalit ja koulutusvideot löytyvät sivustolta www.terveenianavaimet.info

Asiasanat: terveyden edistäminen, ikäihmisen terveys, toimintakyky, oppimisympäristöt, järjestöt, ehkäisevä ikäkuntoutus, moniammatillisuus, täydennyskoulutus